Notice: Undefined index: city in /home/locallio.nl/public_html/controller/controller.index.php on line 345
Gebruikersvoorwaarden Locallio
Gebruikersvoorwaarden

 Algemene gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de ”Gebruiksvoorwaarden”) hebben betrekking op www.locallio.nl (de “ Website”). Locallio (“Locallio” ) is een onderdeel van YoungMinded BV. Waar in deze Gebruiksvoorwaarden Locallio wordt genoemd, wordt ook YoungMinded BV bedoeld. Ieder gebruik van de Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik van de Website, op welke apparatuur dan ook, betekent uw volledige aanvaarding van en instemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aan wijzigingen onderhevig. Wijzigingen op deze Gebruikersvoorwaarden zijn direct na publicatie van kracht. Wij raden u als gebruiker (de “Gebruiker”) van de Website dan ook aan regelmatig kennis te nemen van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Aanvullende voorwaarden

Voor specifieke diensten van Locallio kunnen aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, welke in dat geval onderdeel zijn van de algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien een of meerdere Gebruiksvoorwaarden en aanvullende gebruiksvoorwaarden conflicteren, zullen de aanvullende gebruiksvoorwaarden altijd voorgaan. De aanvullende gebruiksvoorwaarden worden altijd vermeld bij het aangaan van een dienst waarop de betreffende aanvullende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

 

Privacy

Wij respecteren uw privacy. Bekijk ons Privacybeleid om te zien hoe wij uw privacy beschermen.

 

Minderjarigen

Het gebruik van de Website is toegestaan voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of indien het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 

Eigendomsrechten

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de Website zijn voorbehouden aan Locallio dan wel haar licentiegevers. Deze inhoud mag door de Gebruiker, en welke vorm of op welke wijze dan ook, niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Locallio. Tevens berust het databankrecht bij Locallio. Dit houdt onder meer in dat het niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door Locallio. Het is de Gebruiker niet toegestaan om bedrijfs- of persoonsgegevens van andere Gebruikers, zowel personen als bedrijven, te verzamelen en/of te gebruiken voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

 

Auteursrechten

Gebruikers mogen uitsluitend materiaal aan de Website bijdragen waarvan zij zelf over de auteursrechten beschikken. Locallio doet haar uiterste best om in alle gevallen het auteursrecht op de Website te respecteren en eventuele rechthebbenden te achterhalen. Mocht iemand van mening zijn dat het auteursrecht geschonden wordt, dan vernemen wij dat graag. Neem in dat geval contact met ons op.

 

Disclaimer

De Website wordt met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Niettemin kan Locallio niet aansprakelijk worden gesteld voor het tonen van onjuiste of onvolledige informatie of eventuele gevolgen naar aanleiding van deze informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Locallio

 

Aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk is toegestaan, sluit Locallio aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door onder andere, maar niet beperkt tot: a)    het gebruik van de Website en diensten van Locallio; b)    onjuiste of onvolledige informatie op de Website; c)    het niet beschikbaar of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen van de Website; d)    wijzigingen in de Website en diensten van Locallio.

 

Derden

De Website bevat verwijzingen naar websites en diensten van derden. Locallio heeft geen enkele invloed of zeggenschap op de inhoud en werking van deze websites en diensten en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen naar aanleiding van het gebruik van deze externe websites en/of diensten.

 

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.

 

Overige bepalingen

Locallio is een onderdeel van YoungMinded BV. YoungMinded BV is gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 14, 5721 GC te Asten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54072840. Het BTW-nummer van YoungMinded BV is NL851146788B01. Van bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden kan enkel na schriftelijke bevestiging van Locallio worden afgeweken. Indien een bevoegde rechter een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.